מדיניות הפרטיות

כללי

1. חברת פארק מיני ישראל (להלן:"החברה") מפעילה את אתר האינטרנט בכתובת https://www.minisrael.co.il/ (להלן: "האתר").

2. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות ולמידע של המשתמשים באתר. מטרת מסמך זה הינה לפרט את מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר, ובכלל זה לפרט מהו המידע שנאסף אודות המשתמשים באתר ומה השימוש שיעשה במידע.

3. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון שימוש האתר. הינך מתבקש לקרוא את מדיניות הפרטיות ותקנון האתר בקפידה, שכן השימוש באתר ובכלל זה בתכנים ובשירותים הכלולים בו, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון ומדיניות הפרטיות.

4. מדיניות הפרטיות של החברה עשויה להשתנות מעת לעת. במקרה של שינוי, החברה תעדכן את מסמך מדיניות הפרטיות המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לחזור ולעיין במדיניות הפרטיות בכל שימוש באתר.

5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בה מיועד לשני המינים. כן כל האמור בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך.

6. מידע הנאסף בעת השימוש באתר
בעת השימוש באתר, נאסף מידע מסוגים שונים לגבי המשתמשים באתר:

6.1. מידע טכני שנשלח אוטומטית מהדפדפן שבו אתה עושה שימוש לשרת האתר כגון מידע אודות סוג מכשיר הקצה, מערכת ההפעלה ו/או הדפדפן שממנו מתבצע השימוש באתר. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

6.2. מידע אישי הנמסר ביוזמתך לצורך רכישת כרטיסים ותיאום מועד ביקור או בעת פניה לחברה באמצעות טופס מקוון "יצירת קשר". המידע האישי עשוי לכלול: שם מלא, מספר טלפון, אימייל, תאריך לידה, פרטי כרטיס אשראי (לרבות תעודת זהות של בעל הכרטיס), תוכן פנייה (ככל שבוצעה פנייה באתר). מידע זה עשוי לזהות את המשתמש באופן אישי (להלן: "המידע האישי").

6.3. יובהר כי אינך חייב על-פי חוק למסור מידע אישי, ומסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי. יובהר כי, מסירת פרטים שגויים, או הימנעות ממסירת מלוא הפרטים הנדרשים בשדות שמסומנים כשדות שחובה למלא, תביא לכך שהחברה  לא תוכל לספק לך את השירות שבגינו התבקשו הפרטים.

6.4. מידע שנאסף אוטומטית על ידי קבצי Cookies – כמפורט בסעיף ‎6 להלן. מידע זה כשלעצמו אינו מזהה אותך באופן אישי. ואולם, מידע שנאסף על ידי קבצי Cookies שמקורם בצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לזהות באמצעות המידע חשבונות אישיים המנוהלים אצלם.

7. שימוש במידע
בפרטים ובמידע האישי שתמסור ובפרטים שיאספו על ידי החברה במהלך השימוש באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות, תקנון האתר ו/או על פי הוראות כל דין כפי שיעודכנו מעת לעת, ובכלל זה למטרות הבאות:

7.1. כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;

7.2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

7.3. כדי להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

7.4. כדי לנתח מידע ולמסור מידע לצדדים שלישיים המספקים שירותים לחברה, לרבות שירותי פרסום, ניתוח סטטיסטי ופילוח של הרגלי גלישה והרגלי רכישה;

7.5. כדי להפעיל את האתר באופן תקין ולפתח את האתר;

7.6. כדי לציית לדרישות מכוח הדין ו/או לצווים שיפוטיים, שלטוניים או אחרים וכדי לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן;

7.7. כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר ו/או להגן על זכויותיה המשפטיות של החברה;

7.8. כדי ליצור קשר עם המשתמשים בהתאם לבקשותיהם, או ככל שקיים צורך כזה;

7.9. כדי לקיים נהלים ומדיניות בעניינים כגון אבטחת מידע, חיובים וגביה, ניהול ספרים, מניעת הונאות ותרמיות, שמירת רשומות ומסמכים;

7.10. כדי לטפל בבקשות מכוח הדין לעיון במידע ולתיקונו;

7.11. במידע שייאסף בעת תהליך רכישת כרטיסים יעשה שימוש גם לצורך השלמת תהליך הרכישה ואספקת הכרטיסים;

8. שמירת ואבטחת מידע

8.1. המידע האישי שתמסור ופרטים שיאספו על ידי החברה במהלך השימוש באתר, ישמרו במאגרי המידע של החברה.

8.2. אבטחת המידע האישי חשובה לחברה. החברה נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים על מנת להגן על המידע באתר ו/או במאגרי החברה וכן החברה נוקטת אמצעי זהירות למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יובהר כי מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשביה או לחשיפת המידע השמור אצלה. יובהר כי במקרה של חדירה לשרתי החברה על ידי צד שלישי, לא תעמוד למשתמשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

9. מסירת מידע לצדדים שלישיים
החברה מתחייבת שלא להעביר או לחשוף לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על ידה בעת פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

9.1. חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך מתן שירותים לחברה על ידי צדדים שלישיים כגון שירותי תמיכה באתר ו/או במערכות מידע, שירותי אחסון מידע, ניהול מערכת דיוור ישיר, ניהול מערך מכירת כרטיסים, שירותי סליקה וכדומה;
9.2. חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך ציות לדרישות מכוח הדין, לקיום צו שיפוטיים, שלטוניים או אחרים ו/או לצורך סיוע לרשויות מוסמכות;
9.3. חשיפת או העברת המידע דרושה לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר ו/או להגנה על זכויותיה המשפטיות של החברה;
9.4. חשיפת או העברת המידע דרושה בשל העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או מיזוג ו/או ארגון מחדש של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים;
9.5. חשיפת או העברת המידע נדרשת בשל חשד שביצעת באמצעות האתר או בקשר אתו פעולות בניגוד לדין ו/או פעולות שיש בהן לפגוע בצדדים שלישיים;
9.6. חשיפת או העברת המידע נדרשת לצורך מניעת או צמצום פגיעה בך, בחברה, במשתמשים אחרים באתר ו/או בצדדים שלישיים.

יובהר כי בעת מסירת מידע לצדדים שלישיים במקרים המפורטים לעיל, המידע עשוי להישמר בשרתים ו/או במאגרי מידע של צדדים שלישיים אלה, לרבות מחוץ לישראל.

10.קבצי Cookies

קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. חלק מקבצי ה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרים ישמרו בזיכרון מכשירך. אתר החברה עשוי לעשות שימוש בקבצי ,Cookies  השימוש בקבצי Cookies נועד לאפשר תפעול שוטף ותקין של האתר, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות המשתמשים באתר, לזהות את הגולשים באתר ובכלל זה לאמת את פרטיהם ולהתאים את האתר להעדפותיהם האישיות. כמו כן, נעשה שימוש בקבצי Cookies לצרכי אבטחת המידע באתר.

ככל שאינך מעוניין בקבצי , Cookies באפשרותך לשנות את ההגדרות בדפדפן בו הינך עושה שימוש על מנת שלא לאפשר את השימוש בהם. לתשומת ליבך – חסימת השימוש כאמור עשויה לשבש את פעילותו התקינה של האתר ו/אן להפחית מיכולתך להנות מכל אופציות האינטראקציה שבאתר.

11. זכות עיון במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, על ידי בא-כוחו או על ידי אפוטרופוס, במידע הנוגע אליו שמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע אישי עליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן או למחוק את המידע כאמור. בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ"א-1981, בעל מאגר מידע שמסרב לבקשה לאפשר עיון במידע, לתקן מידע או למחוק מידע נדרש להודיע על כך למבקש במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, והמבקש רשאי להשיג על ההחלטה בדרך הקבועה בתקנות.

12. קישורים לאתרים אחרים
יתכן שתמצא באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט (להלן: "הקישורים"), אשר אינם מופעלים על ידי החברה (להלן: "האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי החברה שואפת לקשר אליה אתרים מהימנים ואמינים בלבד, החברה לא תהא אחראית על מדיניות הפרטיות ו/או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן החברה לא אחראית למידע אשר נאסף על-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו. החברה לא נושאת בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור.

13. סמכות השיפוט והדין החל

13.1. מדיניות פרטיות זו ותנאיה יחול הדין הישראלי בלבד.

13.2.
סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו או נוגע לפרטיות המשתמשים באתר הינה של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. יובהר כי הדין וסמכות השיפוט כאמור יחולו גם על משתמשים שאינם תושבי או אזרחי ישראל.

14. יצירת קשר
בכל הנוגע למדיניות פרטיות זו ו/או לשירותים הניתנים ע"י החברה ו/או לכל בקשה, שאלה או תלונה ניתן לפנות בדוא"ל sherutminisrael@gmail.com

ונציגנו ישמחו לתת מענה.