תקנון אתר פארק מיני ישראל

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט אשר כתובתו https://www.minisrael.co.il/ (להלן: "האתר") של פארק מיני ישראל – שותפות מוגבלת מס' 550016687 (להלן: "החברה").

1. יש להקפיד לקרוא תקנון זה ואת תנאי השימוש בו בעיון רב, בטרם הגלישה באתר שכן המשך גלישה ו/או צפייה במידע הנמצא באתר ו/או בתכניו מהווים הסכמה מלאה לתקנון האתר (מסמך זה, להלן: "תקנון אתר" ו/או "התקנון") במלואו ללא הגבלה ו/או הסתייגות.
2. לצורך תנאי שימוש אלו, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא, ו/או כל העושה שימוש (לרבות צד ג') כלשהו באתר או בחלקיו השונים יהיו אשר יהיו, כפי שמצוין בהגדרת המונח "האתר" לעיל.
3. תקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

4. כללי

4.1. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות פארק מיני ישראל (להלן: "הפארק") ולבחון את הפעילויות והאירועים המוצעים בפארק, לרכוש כרטיסי כניסה אליהם בהתאם ובכפוף לתנאי הרכישה המפורטים באתר, להשתתף בפעילויות אינטראקטיביות כפי שיופעלו מעת לעת (ככל שיופעלו), ושימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.2. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.

4.3. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק, על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.

4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו או כל שינוי אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל  התראה מוקדמת. על כן, על אחריותך הבלעדית לחזור ולעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש המפורסמים באתר על מנת להתעדכן בשינויים. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות או נזקים ישירים או עקיפים שיתרחשו עקב ביצוע השינויים באתר החברה, לרבות הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע.

4.5. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש ו/או תקנון האתר ו/או כל מסמך, תוכן, קובץ, תנאים או מידע הניתן באתר מזמן לזמן, ללא צורך למסור על כך הודעה כלשהי מראש מלבד פרסום נוסח עדכני של המידע באתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.7. שום ויתור מצד החברה על כל הוראה הנכללת בתקנון זה לא תתפרש כוויתור על כל הפרה קודמת או על כל הפרה עתידית של כל הוראה מהוראות תקנון זה.

4.8. אם לא נאמר באופן מפורש אחרת בתקנון אתר זה, אז שום דבר מהנאמר במסמכים אלה לא יקנה כל זכות או כל הטבה אחרת לצדדים שלישיים.

4.9. תקנון האתר כפי שמופיע באתר זה כולל את מלוא ההסכם בינך לבין החברה בקשר לשימושך באתר.

5. כללי השימוש באתר

5.1. השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. החברה ממליצה להורים, אפוטרופסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לקטינים להשתמש באינטרנט, להדריך את הקטינים לגבי גלישה בטוחה. לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והיא אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.

5.2. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות כל דין ותקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי ו/או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.

5.3. החברה אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או באופן קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו ו/או את מתן השירותים הניתנים בו ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.4. לפרטים ובירורים באשר לפעילויות ו/או לאירועים המתקיימים בפארק ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות הטופס המצוי באתר תחת "צור קשר" או ביצירת קשר טלפוני במספר טלפון  1700559559.

5.5. לצורך רכישת כרטיסים באתר תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. כל הפרטים שיוזנו על ידך בטופס ההרשמה באתר, ייאספו ויישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם לתנאי השימוש באתר בלבד.

5.6. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש במידע שבאתר זה. השימוש באתר ובתכנים שבו מכל סוג שהוא, ניתנים לשימוש כפי שהם וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא.

6. אבטחת מידע

6.1. התנאים הנוגעים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר. בשימוש באתר, הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות והסכמת לתנאיה.

7. קניין רוחני

7.1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

7.2. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד. ככל ובמידה שפורסמו סימני מסחר מטעמם של מפרסמים באתר, הרי שאלה קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה ו/או המפרסמים, לפי העניין, בכתב ומראש.

7.3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

7.4. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות או חבות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם כל דבר או עניין הנוגע בשימוש באתר.

8. תנאים מיוחדים בנוגע לביצוע עסקאות רכישה באתר

8.1. על משתמש המבקש לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, יחולו, בנוסף ליתר ההוראות המנויות בתקנון, ההוראות המנויות בסעיף זה להלן.

8.2. על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אפשרות רכישת כרטיסים באמצעות האתר אפשרית אך ורק למשתמשים שמלאו להם 18 שנה.

8.3. על מנת לרכוש כרטיסים באמצעות האתר, המשתמש יתבקש למסור פרטים שונים וביניהם את שמו של בעל אמצעי התשלום, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, ופרטי אמצעי התשלום (כהגדרתם בסעיף 5.5 להלן). משתמש אשר לא ימסור פרטים אלה, כולם או חלקם, לא יוכל לרכוש כרטיסים באמצעות האתר. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים ומדויקים. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים מתאימים, פליליים ואזרחיים, כנגד משתמש אשר ימסור ביודעין פרטים שגויים רכישת כרטיסים.

8.4. התשלום עבור הכרטיסים יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים כפי שיתפרסמו באתר מעת לעת (כגון ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד, דיינרס ואמריקן אקספרס) או באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת (להלן: "אמצעי התשלום"). התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה מיד עם השלמת הליך הרכישה כמתואר בסעיף זה.

8.5. מתן פרטיו של אמצעי התשלום על ידי המשתמש פירושה כי המשתמש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן למשתמש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים. תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי, לפי העניין. לאחר סיום תהליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדואר אלקטרוני אשר נמסר על ידי המשתמש.

8.6. יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.

8.7. בסיום הפעולה, לאחר אישור פרטי ההזמנה על ידי המשתמש, תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

8.8. לאחר ביצוע ההזמנה, אישור ההזמנה ישלח למייל שמסר המשתמש בעת הרכישה. יש להדפיס את אישור ההזמנה ולהציגו בקופת הפארק או להציגו באמצעות טלפון נייד ולהמירו לכרטיס בקופת הפארק. לשם קבלת הכרטיסים בקופה חובה להביא את אישור ההזמנה ו/או האסמכתא שנשלחו במייל, ללא הצגת האסמכתא כאמור, לא יהיה ניתן לקבל את הכרטיס.

8.9. לפארק מיני ישראל לא תהיה אחריות במקרה של טעות בכתובת המייל או כל טעות אחרת בהעברת הנתונים שבגללה לא הגיעה האסמכתא על ביצוע ההזמנה ללקוח.

8.10. יובהר כי החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לחסום את אפשרותו של המשתמש לעשות שימוש בשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה לבטל הזמנתו לכרטיס, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

8.10.1. המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר.
8.10.2. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה.
8.10.3. המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל (להלן: "מעשה בלתי חוקי"), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי, או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי.
8.10.4. המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשיו.

9. ביטול עסקה

9.1. ביטול עסקה יעשה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

10. ברירת דין וסמכות שיפוט:

10.1. הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מהם, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.

10.2. תקנון אתר זה אינו מהווה תחליף לכל תנאי שימוש בשירות ו/או הסכם ו/או תנאים כלליים לקבלת השירותים מהחברה.

10.3. שימוש באתר זה ובתכניו כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

10.4. במידה ויש לך הערות או שאלות בנוגע לתנאי השימוש של האתר, אנא פנה אלינו במייל sherutminisrael@gmail.com ונציגנו ישמחו לתת מענה.